De geloofsverklaring

Bijbel, het woord van God

Wij geloven dat de Schriften van het Oude en het Nieuwe Testament het geïnspireerde en onfeilbare Woord van God zijn en het beslissende gezag vormen (2 Timotheüs 3:16-17).

God, drie-eenheid

Wij geloven in één God die bestaat uit 3 personen, Vader, Zoon en Heilige Geest (1 Johannes 5:7).

Jezus, de Christus

Wij geloven in de goddelijkheid van de Heer Jezus Christus, in Zijn maagdelijkheid, in Zijn vergoten bloed op Golgotha als vergeving van onze zonden, in Zijn lichamelijke opstanding voor onze rechtvaardiging, in Zijn hemelvaart en Zijn plaats aan de rechterhand van de Vader. Wij geloven dat Hij de enige weg tot de Vader is voor redding, herstel, heiliging en transfiguratie. (Romeinen 4:25; Hebreeën 10:12; 1 Korintiërs 1:30-31; Johannes14:6).

Heilige Geest

Wij geloven in de doop van de Heilige Geest (Johannes 1:33, Handelingen 1:8; 2:4; 9:17; 10:44-46; 11:15-16; 19:6), waardoor de gelovigen bekwaam zijn en functioneren in de gaven (1 Korintiërs 12:8-10; Romeinen 12:3-8) van de Geest. Wij geloven dat door de wedergeboorte de Heilige Geest in ons woont als de bron van het leven (Johannes 4:14; Johannes 14:17). De bekrachtiging moet vrucht voortbrengen in het hele leven van de gelovige (Galaten 5:22).

Verlossing

Wij geloven dat iedereen die gelooft in en de gekruisigde en opgestane Heer Jezus Christus ontvangt als zijn/haar Redder en Heer, eeuwig leven ontvangt (Johannes 3:16). Door deze keuze vindt geestelijke wedergeboorte plaats (Johannes 1:12; Johannes 3:3) en is hij geestelijk een nieuwe schepping (2 Korintiërs 5:17) en is hij één geest met Hem [Jezus, de Christus] (1 Korintiërs 6:17).

Waterdoop

Wij geloven dat iedereen die Christus heeft ontvangen, gedoopt moet worden in water. (Mattheüs 28:19; Marcus 16:16; Handelingen 2:38, 16:33; Galaten 3:27; Mattheüs 3:16; Johannes 3:23; Handelingen 8:38; Rom.6:4).

Ressurection

Wij geloven dat elke gelovige Christus zal volgen in de opstanding van de dood (1 Korintiërs 15:20-24) om eeuwig met Hem te leven in een getransfigureerd lichaam (1 Tessalonicenzen 4:16-18).

Jezus Christus leeft binnenin

Wij geloven dat Jezus Christus in de gelovige leeft (2 Kor.13:5; Rom.8:10; 2 Kor.4:6-7; Gal.1:15-16; Gal.2:20; Gal.4:19; Ef.3:12; Kol.1:27; 2 Thess. 1:10).

Berouw

Wij geloven dat Jezus ons opdraagt Hem te volgen, onze vleselijke verlangens te verloochenen en ons te bekeren van ons zondige leven. (Matteüs 16:24; Markus 8:34; Lukas 9:23; Roams 6:6; Gal.5:24 ; Ef.4:22;Coloss. 3:5; Hand.3:19; 2 Petrus 3:9; Hand.2:38; Matth.4:17; Hand.17:30; Hand.11:18; 2 Kron.7:10,14; 1 Joh.1:9; Luk.13:3; Openb.2:5; Openb.3:19).

Vernieuwing van de geest

Wij geloven dat elke gelovige moet worden vernieuwd en gereinigd in de geest door en met het wassen van water door het Woord van God. Daarom moet de gelovige een intieme relatie met God onderhouden door Jezus Christus, door het Woord te bestuderen en intiem te bidden. (Ef.5:26; Romeinen 12:2; 1 Tim.2:3-4; Jesaja 55; Johannes 15:4-9; Johannes 8:31)

Besnijdenis (geestelijk) van het hart

Wij geloven dat het hart van de gelovige besneden moet worden door de Heilige Geest volgens Johannes 16:8 en Handelingen 7:51, om zonder vlek of rimpel te zijn, zoals in Efeziërs 5:26-27 staat. Vleselijke verlangens en vleselijke passies moeten gereinigd worden. (Deut. 30:6, Romeinen 2:29; Col.2:11; Romeinen 3:30; Romeinen 8:13; Jakobus 4:8)

Vermenigvuldiging door de gelovige

Wij geloven dat elke gelovige moet groeien in geloof om het water van de Heilige Geest door de gelovige naar anderen te laten stromen. Het is belangrijk het bevel van de Heer te gehoorzamen om de Heer en elkaar lief te hebben (Matteüs 22:37-39), uit te gaan om discipelen te maken en te dopen (Matteüs 28:19-20). De gelovige helpt de ander, de arme en behoeftige, de weduwe, de wees met zijn/haar gaven (Gen.1:28; Joh.7:38; 1 Petr.4:10; Hand.4:32; Luc.3:11-12; Spreuken 19:17; Job 29:12-16; Psalmen 68:6; 1 Joh.3:18).

Gaven van de geest

Wij geloven dat iedere gelovige gaven van de Geest heeft ontvangen en deze moet uitoefenen en gebruiken(Romeinen 12:6-8; 1 Korintiërs 12:4-11; en 1 Korintiërs 12:28).

Vruchten van de geest

Wij geloven dat iedere gelovige gaven van de Geest heeft ontvangen en deze moet uitoefenen en gebruiken(Romeinen 12:6-8; 1 Korintiërs 12:4-11; en 1 Korintiërs 12:28).

Lichaam van de Christus

Wij geloven dat het Lichaam van Christus bestaat uit alle gelovigen die door Christus verlossing hebben ontvangen (Efeziërs 1:22-23). Wij geloven in een plaatselijk Lichaam van Christus en moedigen elkaar aan om gemeenschap met elkaar te hebben (Hebreeën 10:25).

Stichting van de Kerk

Wij geloven dat God een organisme heeft ingesteld voor zijn kerk volgens: Efeziërs 2: 19 Nu bent u dus niet langer vreemdelingen en vreemdelingen, maar medeburgers met de heiligen en leden van het huisgezin van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarbij Jezus Christus zelf de voornaamste hoeksteen is.steen, 21 in wie het hele gebouw, in elkaar past, groeit uit tot een heilige tempel in de Heer, 22 in wie u ook wordt opgebouwd tot een woning van God in de Geest. Wij geloven dat God de vijfvoudige bediening aan zijn kerk heeft gegeven volgens: Efeziërs 4:11 En Hijzelf heeft een aantal apostelen te zijn , sommige profeten, sommige evangelisten, en sommige herders en leraars,
12
voor de toerusting van de heiligen tot het werk van de bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus, 13 tot we allemaal tot de eenheid komen van 3 4 van het geloof en de kennis van de Zoon van God, tot een volmaakt mens, tot de maat van de volheid van Christus; 14 dat wij niet langer kinderen zouden zijn, heen en weer geslingerd en meegesleept door elke wind van leer, door de listen van mensen, in de sluwheid van bedrieglijke samenzweringen, 15 maar, de waarheid sprekend in liefde, in alles opgroeien tot Hem die het hoofd is, Christus… 16 van wie het gehele lichaam, verbonden en samengevoegd door wat elk gewricht levert, overeenkomstig de doeltreffende werking waardoor elk deel zijn deel doet, het lichaam doet groeien tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Tweede komst van de Heer Jezus Christus

Wij geloven in de tweede komst van Jezus (1 Tessalonicenzen 1:10; 4:16-17). 4