Apostolisch alarm #2

Denk aan je manieren! Onderzoek jullie harten! Haggai 1:5-7 / 1 Korintiërs 11:28 / 2 Korintiërs 13:5.

Het is tijd om de onzuiverheid in het hart kwijt te raken! Haal de idolen eruit!

Te lang zagen leiders Gods plannen niet. Het belangrijkste gevolg is dat de onschuldigen een enorme prijs moeten betalen.

Het leidt als een subconsequentie tot vernietiging van Gods Plan van Afstemming. Het daaruit voortvloeiende vacuüm in de afstemming veroorzaakt vertraging in het proces van eenwording. Voor wie God gehoorzaamt en wie God ongehoorzaam is. De vertraging in het bereiken van eenheid en daarmee in de goddelijke bestemming onder de broeders (gehoorzaam en ongehoorzaam) veroorzaakt de overwinning in het kamp van de vijand. De verlorenen, de gebrokenen, de armen, de behoeftigen, de wezen betalen uiteindelijk de prijs van de blinde leiders. In feite schiet het tekort voor de glorie van God volgens Psalm 133 en Johannes 17.

Wat is de oorzaak dat leiders God niet herkennen?

Lees hiervoor Mattheüs 5:8 Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Dit vers leert ons dat onreinheid de belangrijkste oorzaak is van geestelijke blindheid. Onreinheid, veroorzaakt door het hebben van afgod(en) in het leven, zoals onszelf, een ander, geld, seksuele immoraliteit, onzuivere motieven om God te dienen of proberen te leiden volgens onze eigen opvattingen en leunen op ons eigen inzicht.

Gewoon zonde, het doel missen!

Zolang God niet de eerste plaats heeft in ons leven zijn we ongehoorzaam aan Deuteronomium.
6:4-7, Mattheüs 22:37-40.

Eigenlijk een groot gebrek aan intimiteit met God!

Bekering en reiniging door het Bloed van het Lam is cruciaal!

Laten we doorgaan! Laten we God op de eerste plaats zetten in ons leven! Laten we Deuteronomium 6 / Mattheüs 22 in praktijk brengen!

Laten we onze naties veranderen door eerst de afgoden in ons eigen hart te verwijderen. Laten we een voorbeeld nemen aan koning Hizkia! Hij reinigde en hervormde zijn hele natie en veroorzaakte als gevolg daarvan een opleving in Juda en bovendien voorspoedigde God Hizkia (2 Koningen 18:6-7)!

Wees gezegend!

David Verhulst
Roaring Lions Ministries
3 december 2018