Apostolisch alarm #4

Betreffende de wetten van abortus / seksuele immoraliteit:

Hoe kan de vloek worden omgekeerd die is veroorzaakt door de invoering van de abortuswet in 1994?

A. Geestelijke Leiders moeten in eenheid samenkomen.

1. Berouw hebben (namens) de Geestelijke Leiders van de jaren ’90 voor het zwijgen in de jaren ’90.
2. God vragend hun zwijgen te vergeven.
3. God vragen om ons allen te vergeven, omdat wij allen schuldig zijn aan moord op de ongeboren baby’s, gedood door abortus.
4. God vragend ons allen te vergeven omdat we bogen voor de god van Milcolm en Molech in plaats van de Levende God, de schepper van het leven.
5. God vragen om ons allen te vergeven, aangezien wij allen schuldig zijn aan de geestelijke moord op de (ook onze eigen) kinderen van onze natie. Hun lot was/is beroofd, hun voorziening was/is beroofd, hun zegeningen was/is beroofd, hun verlossing was/is beroofd. Satan verkreeg wettelijke rechten doordat Geestelijke Leiders zich niet verzetten tegen de Abortuswet en doordat Regeringsleiders de Abortuswet goedkeurden.

B. WAAROM?

Zoals in 2 Kronieken 7:14 staat: Als mijn volk, dat bij mijn naam geroepen is, zich 1) verootmoedigt, 2) bidt en 3) mijn aangezicht zoekt, en 4) zich afkeert van hun boze wegen, dan… (A) Ik zal uit de hemel horen, en zal (B) hun zonde vergeven en (C) hun land te genezen.

Laten we Jeremia 7 in acht nemen. In vers 3 zegt God: Zo zegt de Heer der heerscharen, de God van Israël: “Verander uw wegen en uw daden, en ik zal u in deze plaats laten wonen. En in vers 5: Want als u (1) uw wegen en (2) uw daden grondig verbetert, (3) als u het oordeel tussen een man en zijn naaste grondig uitvoert, 6 (4) als je onderdrukt de vreemdeling, de vaderloze en de weduwe niet, en 5 je vergiet geen onschuldig bloed op deze plaats, of 6 je loopt achter andere goden aan tot je schade, 7 dan Ik zal u in deze plaats laten wonen, in het land dat ik uw vaderen voor eeuwig en altijd gegeven heb.

C. Wat leren we uit het Woord van God?

1 Koningen 11: 1
Maar koning Salomo had veel buitenlandse vrouwen lief, evenals de dochter van Farao: vrouwen van de Moabieten, Ammonieten, Edomieten, Sidoniërs en Hethieten – 2 uit de volken waarvan de HERE tegen de kinderen van Israël had gezegd: “Met hen zult u niet trouwen, en zij niet met u. Zij zullen zeker uw hart afkeren naar hun goden.” Salomo hield zich hier in liefde aan vast. 3 En hij had zevenhonderd vrouwen, prinsessen, en driehonderd bijvrouwen; en zijn vrouwen wendden zijn hart af. 4 Want het was zo, toen Salomo oud was, dat zijn vrouwen zijn hart naar andere goden keerden; en zijn hart was niet trouw aan de HERE, zijn God, zoals het hart van zijn vader David was. 5 Want Salomo ging naar Ashtoreth, de godin der Sidoniërs, en naar Milcom, de gruwel der Ammonieten. 6 Salomo deed kwaad in de ogen van de HEER, en volgde de HEER niet volledig, zoals zijn vader David. 7 Toen bouwde Salomo een hoge plaats voor Chemos, de gruwel van Moab, op de heuvel ten oosten van Jeruzalem, en voor Molech, de gruwel van het volk van Ammon. 8 En hij deed hetzelfde voor al zijn buitenlandse vrouwen, die wierook brandden en offers brachten aan hun goden.

Salomo aanbad goden in z’n laatste dagen:

1. Ashtoreth (godin van de Zidoniërs) –
2. Milcom, (de gruwel van de Ammonieten)

Hij bouwde een hoge plaats voor de goden:
3. Chemosh (gruwel / god van Moab)
4. Molech (gruwel van Ammon)

Wat stellen deze goden voor?
– Ashtoreth – Kracht van de productieve natuur, god van de vruchtbaarheid en seksuele riten. Beeld van seksuele immoraliteit.
– Milcom en Molech – Mensenoffers van kinderen – abortus.
– Chemosh – Tovenarij, seksuele immoraliteit, kinderoffers – (Jeremia 48:7) Kmiysh {kem-eesh’}; van een ongebruikte wortel die “onderwerpen” betekent.
onderwerpen
de machtige; Misleiding / Depressie / Vernietiging / Dood. Als Baäl. Eerstgeborenen werden soms geofferd aan Chemosh 2 Koningen 3:27. Waarschijnlijk de man van Ashtoreth.

Noot 1:
1. Gruwel = H8251 – shiqquts = verafschuwde zaak, afschuwelijke afgod.
2. Hoge plaats = plaats van aanbidding

OT: Ex.34:14 – Want gij zult geen andere god aanbidden, want de Here, wiens naam Jaloers is , is een jaloers God NT: Mattheüs 22:37 – Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Geen ruimte voor een andere god en/of afgod.

Wees gezegend!

David Verhulst
Roaring Lions Ministries
Januari. 28, 2020