Apostolisch alarm #3

We leven in het laatste uur.

Onlangs bezocht ik een andere kerk. We vierden Jezus, de Christus, samen in eenheid.

De dominee vroeg me bij aankomst het Woord van GOD te prediken. Geen bericht vooraf voorbereid! Toen ik de Heer zocht om Zijn hart te laten spreken, kwamen de volgende geschriften bij me op: Psalm 133, Johannes 17 en Mattheüs 25:1-13.

Na Praise and Worship deelde de vrouw van de gastpredikant een bijbeltekst uit Psalm 45:1-8 en vertelde zij over een visioen dat de Heer de avond tevoren had laten zien. Het visioen ging over GOD die olie gaf.
Toen deelde de gastpredikant een kort profetisch woord: Sta op! Vooruit!

De Heer vertelde ons dat we in het laatste uur zitten! We moeten onze comfortzones verlaten en eenheid zoeken onder het Lichaam van Christus! Eenheid genereert GOD een zegen; leven voor altijd! Johannes 17: Jezus bad: Vader dat zij één mogen zijn! (En meer). We moeten nu opstaan, het evangelie prediken en de oogst binnenhalen!

Geen eenheid, geen (eindtijd) olie! Geen eindtijd olie, we zijn dwaze maagden! Dwaze maagden waren te laat voor het bruiloftsfeest van het Lam! Ik mis GOD!

Ik vroeg een lid van de kerk naar buiten te gaan. Ik vroeg haar op de deur te kloppen nadat ik de deur had gesloten. Dat deed ze! De deur ging niet open….! Stel je voor, je geliefden, of je collega’s, of je buren zijn te laat om binnen te komen….!

Matteüs 25: 11 “Later kwamen ook de anderen. ‘Heer, Heer’, zeiden ze, ‘doe de deur voor ons open!’ 12 “Maar hij antwoordde: ‘Waarlijk, ik zeg u, ik ken u niet.”

Wat als je de HEER hoort zeggen ? “Ik ken u niet.” Gewoon omdat je niet genoeg olie…. hebt! Niet genoeg Woord in je hebt! Niet genoeg bekeerd!

Eenheid brengt niet alleen een door GOD bevolen zegen voort; leven in eeuwigheid, het zorgt er ook voor dat de wereld in het huis van de HEER komt (Johannes 17:23), Oh wat zijn we dwaas als we in een staat van verdeeldheid blijven!

Eenheid maakt het Lichaam van Christus compleet. We vermanen elkaar! We voeden elkaar op! We steunen elkaar! We houden van elkaar! We beschermen elkaar! We verootmoedigen elkaar! We buigen in eenheid neer om de levende God te aanbidden! Zoals de 120 in de bovenzaal (Handelingen 1)!

Als we niet op de juiste plaats zijn bij GOD en ons eigen individualistische kerkleven blijven leiden, kunnen we het merkteken, de eindtijdolie (heerlijkheid) missen.

Deze laatste heerlijkheid zal groter zijn dan de eerste (Haggai 2). Waarom? Omdat Jezus snel terugkomt! Misschien maar een paar jaar, want we leven niet in de laatste dagen maar in het laatste uur! Wij moeten zonder vlek of rimpel klaarstaan, gekleed met zijn shekinah glorie om Hem te ontmoeten.

Ontwaak en sta op!
Ga naar buiten en verenig je!
Lichaam van Christus!

David Verhulst
Roaring Lions Ministries
27 januari 2020